Persondata.

 

 

 

Den dataansvarlige
Navn Martin Andersen
CVR-nummer 12 57 91 44
Adresse Vestergade 27, 7200 Grindsted
Telefonnummer 75323922
Hjemmeside www.grindstedlæger.dk

 

 

Behandlingen af personoplysninger
Behandlingens betegnelse Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om patienter
Formålene med behandlingen

Hovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre behandling af patienter. For at muliggøre patientbehandlingen, er det nødvendigt at der videregives helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren, herunder til afregningsformål.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger

Kategori:

Patienter

Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene)

☒ Race eller etnisk oprindelse

☐ Politisk overbevisning

☐ Religiøs overbevisning

☐ Filosofisk overbevisning

☒ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold

☒ Helbredsoplysninger

Ved helbredsoplysninger forstås:

Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar, attester, henvisninger m.v.

☒ Seksuelle forhold eller orientering

☐ Genetiske elle biometriske data til brug for identifikation, f.eks. irisscanning og fingeraftryk som adgangskontrol

☐ Strafbare oplysninger

☒ Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. patientens navn, personnummer, e-mail og hjemmeadresse samt telefonnummer.

 

 

Modtagere af personoplysningerne

Af nedenstående fremgår en samlet liste over modtagere (både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere), som personoplysningerne overlades eller videregives til, systemer, typer af oplysninger og hjemmel

Formål Modtager System Type oplysninger Hjemmel
Patientbehandling

Lægens leverandør af elektronisk journalsystem

CGM

 

Journalsystem

CGM

Helbredsoplysninger

 

Databehandleraftale med systemhus

 

Øvrige dataansvarlige læger i samarbejdspraksis:

Jette Solevad

Martin Andersen

Journalsystem

CGM

Helbredsoplysninger Sundhedslovens § 42a
PLSP A/S Praksisleverandørernes serviceplatform Helbredsoplysninger

Databehandleraftale

(Via systemhus)

MultiMed A/S (RefHost) Henvisningshotellet Henvisninger Omfattet af systemhusets aftale om kommunikation på VANS-nettet

Danish Medical Data Distribution

(DMDD)

WebReq & WebPatient Bestilling af laboratorieprøver & opbevaring af borgerens spørgeskemasvar Databehandleraftale
DAK-E Sundhedsmappen (Digitale Forløbsplaner) Helbredsoplysninger Databehandleraftale
Offentlige myndigheder (regioner, kommuner) Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beskeder) Helbredsoplysninger Sundhedslovens §43
Andre sundhedsaktører (speciallæger, privathospitaler mv) Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beskeder) Helbredsoplysninger Sundhedslovens §41
Sundhedsdatastyrelsen Det Fælles Medicinkort Medicinoplysninger Sundhedslovens §157
Sundhedsdatastyrelsen Det Danske Vaccinationsregister Vaccinationer Sundhedsloven §157a
Patienten selv i forbindelse med aktindsigt i helbredsoplysninger Lægens journalsystem Helbredsoplysninger Sundhedslovens §37 og Persondataforordningens artikel 15 om indsigtsret
Forsikringsselskaber   Helbredsoplysninger efter fuldmagt. -
Forskning Kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP) Dansk Voksen Diabetes Database Helbredsoplysninger Sundhedslovens §196
Administration og kvalitetsudvikling Sundhedsdatastyrelsen Statens elektroniske indberetningssystem (SEI) Oplysninger om dødsfald Bekendtgørelse nr. 1046 af 20. oktober 2016, jf. sundhedslovens §190
Sundhedsdatastyrelsen DPSD2 Utilsigtede hændelser Sundhedslovens §§198-199
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) STPS indberetningsløsning

Helbredsoplysninger

(ifm. praksislukning)

Ved samtykke fra patienten
Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) STPS indberetningsløsning

Helbredsoplysninger

(ifm. mulig inddragelse af kørekort)

Autorisationslovens §44
Styrelsen for Patientsikkerhed/Patienterstatningen Patienterstatningens indberetningsløsning

Helbredsoplysninger

 

Sundhedslovens §43, jf. lov om klage-og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Regioner Sygesikrings-og afregningssystemet Ydelsesoplysninger Sundhedslovens §60
Forsikring og pension DMDD (It-leverandør) Helbredsoplysninger og attester Journalføringsbekendtgørelsen §20
Politi og domstole N/A Helbredsoplysninger Enten ved samtykke, sundhedslovens §179 eller retsplejeloven
Sociale myndigheder (fx kommune og Udbetaling Danmark) EG Kommuneinformation A/S Helbredsoplysninger og attester Ved samtykke fra patienten eller efter retningslinjer i det socialt lægelige samarbejde

Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen

 

Virk.dk (e-blanket) Helbredsoplysninger Arbejdsskadesikringsloven §34

Lægemiddelstyrelsen

 

Lægemiddelstyrelsens e-blanket Bivirkninger ved medicin og vaccinationer Bekendtgørelse vedr. indberetning af bivirkninger ved lægemidler §§ 4-5
Netværkskommunikation MedCom Sundhedsdatanet Helbredsoplysninger

Databehandleraftale

(Via systemhus)

VANS-leverandører VANS-net Helbredsoplysninger

Databehandleraftale

(Via systemhus)

Leverandør af netværksløsning til klinikken

 

- Alle kategorier af personoplysninger Videregivelse til TDC eller anden netværksleverandør. Denne er selvstændigt dataansvarlig, jf. Lov om elektroniske tjenester
Klinikadministration

Lægens leverandør af lønsystem

 

Lønsystem

Dataløn

Oplysninger om løn Databehandleraftale

Lægens leverandør af system til klinikadministration

 

Administrationssystem HR-oplysninger inkl. CPR-nummer Databehandleraftale
Danske Regioner Praksis- og afregningsportalen (sundhed.dk) Praksisdeklarationer og tilmelding til yderregisteret Persondataforordningens artikel 6, 1b og 1e om behandling mhp. opfyldelse af kontrakt og samfundsmæssig interesse
SKAT MitVirk Skatteoplysninger Kildeskatteloven
Kommunen MitVirk/NemRefusion Ansøgning om sygedagpenge, barsel mv. Sygedagpengeloven
NETS

NETS NemID portal

(Medarbejdersignatur)

Personoplysning Videregivelse mhp. opfyldelse af kontrakt/retlig forpligtigelse, jf. Forordningens artikel 6.1.b og c
Revisor N/A Oplysninger om HR, løn og skat

Hvis revisor anviser løn for klinikken indgås databehandleraftale.

Ift. regnskabsaflæggelse er revisor dataansvarlig efter årsregnskabsloven.

 

 

 

Sletning af personoplysninger
Forventede tidsfrister for sletning af forskellige kategorier af oplysninger

Helbredsoplysninger indeholdt i patientjournaler

 

Oplysningerne slettes i overensstemmelse med lovgivningens krav, se journalførinsgsbekendtgørelsens §§15-16 (Bekendtgørelse nr. 990/2017). Som reglerne er nu, skal helbredsoplysninger indeholdt i en patientjournal opbevares mindst 10 år, billeddiagnostik dog 5 år. Hvis der verserer en klage- eller erstatningssag skal oplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet.

 

 

 

 

 

Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhed

Klinikkens systemhus (og evt. andre databehandlere) har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Kommunikation af personoplysninger skal ske over sikre forbindelser. Personoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af Databehandleren, skal beskyttes med kryptering. Hvor det er passende og hensigtsmæssigt henset til oplysningernes karakter, skal oplysningerne desuden pseudonomiseres.

 

Adgangskontroller og –begrænsninger skal indføres i passende omfang. Fysisk materiale, der indeholder personoplysninger, opbevares aflåst.

 

Databehandleren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af personoplysningerne, hvis der er indgået aftale herom. Hvis systemhuset ikke foretager backup, skal der indgås aftale herom med en anden leverandør.   Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde som sikrer mulighed for at oplysningerne kan genskabes.

 

Databehandleren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til mig (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren handler i overensstemmelse med gældende persondataret. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revisor.